• Nasz profil

     • Koncepcja szkoły

     • KSZTAŁCENIE


      Cel końcowy – Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym, dostępna poprzez obiektywnie i ogólnie uznane zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych zdolnościach i zainteresowaniach, przyjazna dla dzieci i rodziców, silnie związana z własnym regionem.


      Cel ten zamierzam osiągnąć poprzez kontynuację działań już podejmowanych:


      - monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej, 

      -system diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów zewnętrznych
      i wewnętrznych (po klasie trzeciej, w klasie siódmej),

      -otoczenie szczególną opieką uczniów klas ósmych (obecnych siódmych) – analiza osiągnięć, wiedzy i umiejętności pozyskanych w czasie nauczania zdalnego,

      -tworzenie ewentualnych programów naprawczych po badaniach we wrześniu nowego roku szkolnego,

      - diagnoza uczniów klas pierwszych,

      - tworzenie planu badań edukacyjnych klas ósmych,

      -wnikliwe analizowanie wyników sprawdzianów w klasach ósmych
      i wykorzystywanie wniosków w celu poprawy wyników w nauce i na sprawdzianie zewnętrznym,

      - wykorzystywanie wniosków rady pedagogicznej do dalszej pracy (dwa razy
      w roku) ,

      - odpowiednią motywację uczniów,

      - prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi ( m.in. Odyseja Umysłu, koło dla zdolnych matematyków, sks, koło piosenki angielskiej, koło teatralne, regionalne koło taneczne),

      - kontynuowanie współpracy ze Szkołą Tańca, Klubem Karate, Klubem Judo,

      - udział uczniów w konkursach wiedzowych wieloetapowych,

      - zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

      - pracę w grupach językowych na poziomie klasy ze względu na stopień zaawansowania,

      - zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania różnych, ciekawych form pracy, m.in. organizowanie zajęć terenowych, prowadzenie zajęć w Centrum Technologicznym Experyment, współpraca z CEE w Szymbarku, wyjazdy na Uniwersytet Gdański,

      - powrót do współpracy z firmami przekazującymi szkole programy edukacyjne do pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

      - prowadzenie spotkań z „ciekawymi ludźmi” – pisarzami, podróżnikami,

      - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

      - otaczanie opieką i doradztwem zawodowym nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie i nauczycieli zdobywających wyższe stopnie awansu,

      -organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli dotyczących wsparcia psychologicznego w sytuacjach trudnych (czas epidemii i nauczania zdalnego).

      Zamierzam rozwinąć inicjatywy:

      - pozyskiwanie nowych instytucji, organizacji prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,

      - realizację autorskich programów, wprowadzanie innowacji zapewniających  uczniowi możliwość postępu i sukcesu,

      - pozyskiwanie funduszy w ramach projektów ministerialnych i unijnych wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

      - doskonalenie kadry do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

      - kontynuację klas sportowych od klasy czwartej,

      -wspieranie dalszego rozwoju piłki ręcznej wraz z klubem sportowym,

      - wspomaganie wszelkich działań ukierunkowanych na rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim,

      -propagowanie i rozwijanie działań związanych z tradycją regionu.


      WYCHOWANIE I OPIEKA


      Cel końcowy – w pełni demokratyczna, samorządna i przyjazna szkoła, w której uczeń czuje się dobrze, jest jej współtwórcą i współgospodarzem. Szkoła bez agresji i zagrożeń społecznych , przygotowująca do kolejnego etapu edukacji.


      W zakresie wychowania i opieki chciałabym uzyskać wysoki stopień akceptacji szkoły przez uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym celu zamierzam kontynuować ale także inicjować następujące działania:

      - diagnozowanie oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w wymienionym zakresie (szczególnie uczniów klas pierwszych),

      - wspólne tworzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców,

      - stałą ewaluację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły,

      -działania służące przekazywaniu uczniów oddziałów przedszkolnych nauczycielom uczącym w klasach pierwszych,

      -adaptację uczniów klas czwartych do systemu klasowo-lekcyjnego, przekazywanie szczegółowych informacji nauczycielom klas czwartych
      o trzecioklasistach,

      - nawiązanie kontaktów nauczycieli i uczniów z innymi szkołami, w tym również
      z zagranicznymi, kształcenie sprawności międzykulturowych,

      - prowadzenie działań z obszaru doradztwa zawodowego,

      - włączanie uczniów do prac przy kreowaniu wizerunku szkoły,

      -organizacja imprez i akcji związanych z regionem,

      - doposażanie sal tematycznych/klasopracowni,

      - prowadzenie nowych akcji aktywizujących zarówno uczniów jak i rodziców: Dni Teatru, Tygodnia Zdrowego Żywienia, Tygodnia Ekologicznego itp.,

      - wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych,

      - propagowanie i kontynuacja na terenie szkoły organizacji harcerskiej,

      - stwarzanie warunków do samodzielnej i samorządnej pracy uczniów,

      - starania o zwiększenie godzin pracy psychologa i pedagoga/terapeuty,

      - powrót do wolontariatu rodziców oraz absolwentów jako wspomaganie działań dydaktycznych szkoły,

      -organizacja imprez charytatywnych,

      - powrót do organizacji uroczystości szkolnych z aktywnym udziałem rodziców
      i innych członków rodzin ( Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka i Sportu),

      - udział uczniów w wyjazdowych lekcjach muzealnych,

      - kontynuacja pracy PCK,

      - współpracę z PP-P w ramach prowadzenia zajęć dla rodziców, wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

      - współpracę w GOPS-em, organizacją Caritas w celu pomocy rodzinom o niskim statusie materialnym,

      - wspieranie i umożliwianie rozwoju samorządności uczniów,

      - otwarcie szkoły w soboty dla społeczności uczniowskiej – spotkania harcerzy, projekty prowadzone wraz ze Stowarzyszeniem, oddolne inicjatywy środowiskowe.

      Osobnym tematem jest kwestia skutków pracy uczniów w czasie epidemii, wielomiesięczna praca zdalna, w zamknięciu, izolacji, bez kontaktów z grupą rówieśniczą. Wraz z nauczycielami, specjalistami, pracownikami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, instytucjami wspierającymi podejmiemy próbę stworzenia Program Wsparcia Po Epidemii. W naszej szkole wielu uczniów uczestniczy w zajęciach z psychologami, psychiatrami zewnętrznymi. Bardzo źle znieśli czas izolacji i to im należy poświęcić jak najwięcej uwagi i pomocy.


      BAZA I ORGANIZACJA SZKOŁY


      Cel końcowy – Szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonująca zarówno dla uczniów,  rodziców i pracowników.


      Chcąc zrealizować powyższy cel należy:

      - pozyskiwać dodatkowe środki finansowe – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, także z wynajmu pomieszczeń szkolnych,

      - rozszerzyć plac zabaw dla najmłodszych przy nowej szkole,

      - współpracować z organem prowadzącym (Urząd Gminy Żukowo) oraz organem nadzorującym (Delegatura Kuratorium w Kościerzynie),

      - uczestniczyć w akcjach i imprezach organizowanych przez Urząd Gminy,

      - promować szkołę na stronie internetowej Urzędu, współpracować z mediami,

      - współpracować ze środowiskiem lokalnym, angażowanie w sprawy szkoły i działania na jej rzecz, w tym z Parafią, Radą Sołecką, OSP, Policją,

      - współdziałać ze związkami zawodowymi ( NSZZ „Solidarność” i ZNP), zasięganie opinii w ważnych dla placówki i pracowników sprawach,

      - motywować nauczycieli do dalszego, ustawicznego kształcenia,

      - dbać o własny rozwój poprzez udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń
      z innymi dyrektorami poprzez organizację spotkań,

      - wspierać wspólne działania grona oraz Rady Rodziców zapewniające pozytywny obraz szkoły.

      Najbliższy czas to sprawna organizacja pracy w budynku przy ul. Lotniczej gdzie wkrótce rozpoczną się prace budowlane.

      We współczesnym zarządzaniu właściwy przepływ informacji odgrywa niebagatelną rolę. Zagadnienie to odgrywa ważną rolę, ze względu na fakt, że praca odbywa się jednocześnie w dwóch budynkach.

      Niezwykle istotne są:

      -jednolite zasady komunikacji – przekazywania informacji uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom i innym zainteresowanym,

      -instalowanie w ciągach komunikacyjnych odpowiedniej ilości gablot informacyjnych,

      - informowanie o przyjętych i stosowanych w szkole procedurach, regulaminach i dokumentacji szkolnej,

      - systematyczne redagowanie strony internetowej szkoły wraz z stroną BIP.


      Istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie naszej szkoły będzie dalsze kształtowanie u uczniów i nauczycieli odpowiedzialności za własne decyzje i własne postępowanie. W przypadku dzieci przede wszystkim za własne, odpowiadające zdolnościom osiągnięcia szkolne, a w przypadku nauczycieli za własne doskonalenie, metody pracy i osobisty przykład. Szkoła jest odbiciem potrzeb środowiska, rodziców, nauczycieli i uczniów. Szkoła jako złożony i dynamiczny organizm nigdy nie jest dziełem skończonym, może co najwyżej zmierzać ku doskonałości.

      Szkoła o której myślę powinna być:

      - autonomiczna – w doborze kadry, form pracy i celów,

      - bezpieczna – wolna od patologii, przemocy, zagrożeń,

      - zdrowa – ułatwiająca uczniowi rozwój, prowadząca wychowanie prozdrowotne
      i edukację ekologiczną, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi, zapewniająca wychowanie moralne, tworząca przyjazny klimat i dobre wspomnienia,

      - przygotowująca do życia – dająca uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, ufność we własne siły, umiejętność współżycia w grupie i korzystania z technicznych środków komunikacji,

      - otwarta – urządzająca imprezy środowiskowe, organizująca działalność pozalekcyjną,

      - demokratyczna – sprawiedliwa, wychowująca do demokracji, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwa na opinie uczniów i rodziców, posiadająca radę pedagogiczną podejmującą decyzje z dyrektorem,

      - humanistyczna – wprowadzająca w świat uniwersalnych ludzkich wartości, zachęcająca do uczestnictwa w kulturze i sztuce,

      - twórcza – innowacyjna, ucząca się i rozwijająca, tworząca możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów,

      - z własnym obliczem – tradycją i tożsamością.


      Sukces szkoły zatem warunkuje efektywna współpraca ze środowiskiem, organizacjami i instytucjami, organem sprawującym nadzór pedagogiczny
      i organem prowadzącym szkołę.