• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

    • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

      

                 Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. Data publikacji strony internetowej: 03.04.2023. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.04.2023.

                 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
      1. są publikowane od wielu lat przez różnych redaktorów;
      2. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
     2. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć.
     3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
     4. Niektóre odnośniki otwierają się w nowych oknach.
     5. Nie istnieje alternatywne rozwiązanie powodujące pełną dostępność elementów związanych z CAPTCHA (wykorzystywane przy wysyłaniu wiadomości przez wbudowany formularz kontaktowy),
     6. Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
     7. W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
     8. Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
     9. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

      

     INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

     1. Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim możliwość powiększenia liter
     2. Możliwość używania na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
     3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe, wraz z wbudowanym formularzem kontaktowym.
     4. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, wiadomość email na adres sekretariat@spbanino.pl lub pod numerem telefonu (+48 58 681 89 20). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
     5. Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie:
      1. W budynku głównym szkoły znajduje się 6 wejść do szkoły, z czego wejściem głównym jest wejście “B”. Na sali gimnastycznej znajdują się 3 wejścia.
      2. Do wejścia “B”, “D” i wejściem pod łącznikiem do sali gimatycznej, znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Szkoła posiada wyjścia antypaniczne wykorzystywane w sytuacjach ewakuacji.
      3. Osoby na wózkach mogą dostać się do każdej sali lekcyjnej.
      4. Portriernia znajdują się przy wejściu “B”.
      5. W budynku znajdują się 3 windy.
      6. Schody posiadają spocznik.
      7. Korytarze spełniają normy szerokości.
      8. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
      9. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
      10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
      11. Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
      12. Przed szkołą znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
      13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
      14. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

     APLIKACJA MOBILNA:

     Brak aplikacji mobilnych. Strona posiada możliwość skalowania do urządzeń takich jak smartfon i tablet.

   • Napisz do nas

    Jeśli masz pytania - napisz do nas.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać