• Aktualności

      • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

      • Szanowni Państwo,

         informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Nabór potrwa do 15 lipca 2024 r.

       22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Przewidziano trzy rodzaje stypendiów:

       1) Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały);

       2) Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały);

       3) Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 3 do uchwały).

       W załączeniu ww. uchwała wraz z załącznikami nr 1-3.

       Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie ww. stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego planowane jest w drugiej połowie czerwca 2024 roku (informacja pojawi się na stronie https://des.pomorskie.eu/). Prosimy o przekazanie tej informacji do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które znajdują się na terenie Państwa jednostki terytorialnej, a w szczególności do tych, dla których są Państwo organem prowadzącym.

       Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowych regulaminów przyznawania stypendiów było konieczne w związku ze zmianą perspektywy finansowania unijnego i przyjęciem programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027), w ramach którego rozpoczęto realizację projektów uwzględniających wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów służące w szczególności wyrównywaniu ich szans edukacyjnych ze względu na trudną sytuację ekonomiczną.

       Zgodnie z powyższym w regulaminach przyznawania stypendiów w ramach projektów unijnych, jako jeden z wymogów formalnych, warunkujących możliwość wnioskowania o stypendium, określono kryterium związane z posiadaniem przez rodzica albo pełnoletniego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydanej przez organ polski.

       Poniżej szczegółowe informacje:

       Ad. 1

       Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego – dedykowane uczniom uzyskującym sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

       a)      kryteria dostępu:

       ·         w roku szkolnym 2023/2024 kandydat na stypendystę pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,

       ·         osiągnął (indywidualnie) w roku szkolnym 2023/2024 w konkursach, turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):

       -        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu międzynarodowym lub

       -        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu ogólnopolskim;

       b)      ocena merytoryczna – kryteria obowiązkowe (maksymalnie 57 punktów):

       ·         osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach (uwzględnia się maksymalnie 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, jeden tytuł w odniesieniu do przedmiotu):

       -        laureat/finalista – szczebel międzynarodowy (12/10 punktów),

       -        laureat/finalista – szczebel ogólnopolski (8/6 punktów),

       ·         średnia ocen: liczba punktów = średnia ocen x 21/6 (maks. 21 punktów)

       c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 6 punktów):

       ·         indywidualny program lub tok nauki (2 punkty),

       ·         orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (2 punkty),

       ·         lokalizacja szkoły – miasta na prawach powiatu/miasta powiatowe/pozostałe miejscowości (0/1/2 punkty).

       Ad. 2

       Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

       a)      kryteria dostępu:

       ·         w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,

       ·         w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,

       ·         średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:

       -        5,00 – w szkole podstawowej,

       -        4,75 – w szkole ponadpodstawowej,

       ·         rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,

       ·         kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych opisanych poniżej);

       b)      ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 10 punktów)

       ·         średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):

       -        w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,

       -        ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;

       c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):

       ·         3 wybrane osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):

       -        laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),

       -        laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),

       ·         pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg załącznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)

       ·         orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),

       ·         zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu).

       Ad. 3

       Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół zawodowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięciami w konkursach z tych przedmiotów

       a)      kryteria dostępu:

       ·         w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w szkole branżowej I stopnia lub technikum,

       ·         w roku szkolnym 2023/2024 ukończył odpowiednio:

       -        I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia,

       -        I, II, III lub IV klasę technikum,

       ·         średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych co najmniej 5,2,

       ·         rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,;

       b)      ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 12 punktów)

       ·         średnia ocen: liczba punktów = (średnia ocen – 5,2) x 15 (maks. 12 punktów)

       c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 69 punktów):

       ·         3 wybrane osiągnięcia w konkursach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu), turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 19 regulaminu):

       -        laureat/finalista turnieju lub olimpiady szczebel ogólnopolski (20/15 punktów),

       -        I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu ponadwojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (10 punktów),

       -        I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu wojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (5 punktów),

       ·         orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (5 punktów),

       ·         zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (4 punkty).

       Załączniki:

       Uchwała,

       Załącznik nr 1 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego),

       Załącznik nr 2 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych),

       Lista szkół preferowanych do Załącznika nr 2,

       Załącznik nr 3 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych).

       Do pobrania

       Uchwala.pdf

       Zal._1.pdf

       Zal._2.pdf

       Lista_szkol_preferowanych_do_Zal._2.pdf

       Zal._3.pdf

        

      • Wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie BARWY MORZA

      • 28.05.2024 r. uczennice naszej szkoły odebrały nagrody w Ogólnopolskim Konkursie BARWY
       MORZA. Uroczystość odbyła się w SOiT CONRADINUM w Gdańsku.
       Prace naszych uczennic można podziwiać na wystawie przed sekretariatem oraz na załączonych
       zdjęciach. GRATULUJEMY. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, w przyszłym roku.
       CZĘŚĆ PLASTYCZNA
       SZKOŁY PODSTAWOWE- KLASY MŁODSZE (1-4)
       KATEGORIA STATKI I OKRĘTY I PRZEMYSŁ OKRĘTOWY:
       Miejsce 2. Lena klasa 4G, „AGAZU”;

       SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY STARSZE (5-8)
       KATEGORIA STATKI I OKRĘTY I PRZEMYSŁ OKRĘTOWY:
       Miejsce 1. Pola 8C, „PRZEMYSŁ OKRĘTOWY”;
       Miejsce 2. Weronika 7E, „ LEGENDARNY STATEK”;

       CZĘŚĆ MODELARSKA
       SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY STARSZE (5-8)
       KATEGORIA STATKI I OKRĘTY
       Miejsce 1. Weronika 7E, „Galeon Tygrys”;

       CZĘŚĆ LITERACKA-PROZA
       SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY STARSZE (5-8)
       Miejsce 3. Julita 7A, "Wiadomość dla taty"

       https://conradinum.edu.gdansk.pl/pl/art/wyniki-xix-ogolnopolskiego-konkursu-barwy-
       morza.77689.html

      • Wyjazd na Plażę

      • Klasy 4f i 4e pojechały w środę na plażę i, pomimo nieciekawej pogody, dzieci świetnie się bawiły. Odbył się przemarsz po plaży, dzieci bawiły się na dużym placu zabaw, no i oczywiście był czas na kopanie w piasku i budowanie zamków.

      • Przedstawienie koła teatralnego - "Król Bul"

      • Najmłodsze klasy miały okazję uczestniczyć w przedstawieniu komediowym "Król Bul". Było ono rezultatem pracy semestralnej  starszych kolegów i koleżanek z klas 4 - 6. Wszyscy dobrze się bawili i  z zapartym tchem oczekiwali rozwiązania problemu bolącego zęba Króla z pewnego królestwa. Cała opowieść przeplatana piosenkami była zaprezentowana z wielkim talentem i zaangażowaniem  aktorów - amatorów z naszej szkoły. 

      • Aktywny wypoczynek w Kiełpinie Kartuskim.

      • W dniach 11-12.06.2024 uczniowie klasy 4G i 4E wypoczywali w Agroturystyce u
       Rychertów w Kiełpinie Kartuskim. Podróż pociągiem PKM rozpoczęła dwudniowa
       przygodę. Zajmowanie pokoi i rozpakowywanie swoich rzeczy-to kolejna atrakcja dla
       czwartoklasistów. Wspólne posiłki również były ciekawym doświadczeniem. Aktywny
       wypoczynek-czyli spacer wokół jeziora, budowanie zamków z piasku, moczenie nóg
       w zimnej wodzie, poznawanie gatunków roślin oraz zwierząt napotkanych po drodze.
       Szaleńcza zabawa na doskonałym placu zabaw. Malowanie wzorów kaszubskich na
       szkle oraz wieczorne ognisko/grill z kiełbaskami. Przytrafiła się jeszcze dyskoteka.
       Tak minął pierwszy dzień pobytu w Kiełpinie. Kolejny dzień rozpoczęła pobudka,
       pakowanie, sprzątanie pokoi-nie bardzo ciekawe zajęcia. Natomiast pyszne
       śniadanko oraz wytwarzanie figurek z masy solnej i własnoręcznie formowanie
       drożdżowych bułeczek-to już doskonałe atrakcje. Bułeczki upieczone w starym piecu
       smakowały wyśmienicie. Powrotna podróż pociągiem i można wrócić do domu, aby
       odespać aktywny wypoczynek na łonie przyrody. (AB)

      • Lekcja w terenie

      • Piątkowy dzień upłynął pod hasłem ,,Lekcja w terenie”. Uczniowie klas 2d i 2 f miło spędzili czas na
       integracji i zabawie w Sea Park w Sarbsku. Uczniowie poznali ciekawostki związane z morzami,
       oceanami, przedstawicielami wodnej flory i fauny oraz z historią i kulturą polskiego Pomorza. Nie
       zabrakło również zabawy na świeżym powietrzu , gdzie różnorodność atrakcji sprzyjała aktywnej
       zabawie i integracji.

      • Kino Niemieckie - podsumowanie

      • W piątek, 14 czerwca, zakończyliśmy trwający od września projekt pod nazwą Kino Niemieckie. Raz w miesiącu chętni uczniowie klas 7-8 (a z czasem także paru szóstoklasistów) brali udział w wieczornych seansach filmowych połączonych z dyskusją na temat problematyki filmu. Wszystkie prezentowane filmy były produkcji niemieckiej - obejrzeliśmy zarówno komedie, jak i filmy młodzieżowe, dramaty czy też filmy obyczajowe. Ideą tego projektu było zapoznanie młodzież z filmografią naszych zachodnich sąsiadów, kontakt z językiem niemieckim oraz integracja grupy poprzez wspólne spędzenie czasu i udział w dyskusji.

       Przez cały rok szkolny w organizację projektu zaangażowana była grupa uczniów z klasy 8d: Kacper, Kuba, Staś, Czarek, Szymon, Tymek i Klaudia. Chciałabym jeszcze raz im podziękować za ogromną pomoc w organizacji i włożone serce w przeprowadzenie seansów filmowych. Wybierali filmy, projektowali plakaty, robili zakupy na Kino, szykowali i sprzątali salę przed i po seansach. Bez ich zapału i chęci do działania projekt na pewno nie rozwinąłby się aż tak.

       Na ostatnim seansie w kończącym się już roku szkolnym mieliśmy prawie 40 widzów. Wielką niespodzianką była dla nas pizza ufundowana przez Stowarzyszenie Edukacja plus Integracja oraz wspaniały tort upieczony specjalnie dla nas przez nauczyciela z naszej szkoły, panią Ewę Stenkę.

       Projekt zakończyliśmy z wielką pompą. Chętni uczniowie napisali na koniec kilka zdań na temat swoich wrażeń - zachęcam do zerknięcia w galerię.

       To były wyjątkowe spotkania, bardzo miło spędzony czas z fantastyczną młodzieżą. 

       Projekt będzie kontynuowany od września: obecni szósto- i siódmoklasiści, uczestniczący w Kinie chcą jak najbardziej prowadzić dalej Kino i spotykać się raz w miesiącu na kolejnych seansach.

       Dziękuję wszystkim widzom, organizatorom i sympatykom naszego projektu za wszelką okazaną pomoc i zrozumienie.

       Do zobaczenia jesienią w sali 200!

      • TRADYCYJNY SAD-sadzenie jabłoni.

      • Dnia 5.06.2024r, w Dniu Ochrony Środowiska grupa ANTONÓWKI Z BANINA
       zorganizowała Mini Festyn przyrodniczy.
       Podczas Mini Festynu uczestnicy dowiedzieli się dlaczego Tradycyjny Sad, jaki
       mamy pożytek z sadzenia starych odmian jabłoni, jakie korzyści uzyskamy jedząc
       codziennie jabłka. Jan z klasy 4A przedstawił prezentację o wybranych do sadzenia
       gatunkach jabłoni. Uczennice klasy 3C zaprezentowały opowiadanie o „Jabłku
       Jędrku” zachęcając do spożywania zdrowych jabłek.
       Następnie wszyscy udali się na teren przyszłego sadu, aby zasadzić sadzonki jabłoni
       .
       Pan Sołtys Banina ofiarował dwie dorodne jabłonie, strażacy z OSP Banino
       pomogli kopać doły do sadzenia drzewek a Pani Dyrektor szkoły solidnie podlała
       jabłonie. Korzystając z pięknej pogody po zasadzeniu 13 drzewek wszyscy zostali
       porządnie polani woda-na szczęście i dobry wzrost..
       Kolejny punkt Mini festynu to jabłkowy poczęstunek. Uczniowie z grupy Antonówki z
       Banina przygotowali ponad 100 galaretek i kisieli z jabłkami, upiekli rogaliki i
       ciasta z jabłkami, usmażyli dżemy jabłkowe oraz przygotowali jabłka do
       bezpośredniego spożycia. Wszyscy zajadali się przetworami z jabłek. Zaproszeni
       gości otrzymali smakowite dżemy w prezencie
       Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w realizacji projektu Tradycyjny Sad , a tym
       samym przyczynili zakończenia projektu grantowego. (AB)

      • W minionym tygodniu w konkursie na "Mistrza Fizyki" wzięło udział aż 58 uczniów z klas siódmych.

      • Najlepszy wynik uzyskali:- Magda Garwolińska z klasy 7c- Jan Szawłowski z klasy 7ci to oni otrzymują tytuł "Mistrza Fizyki w roku szkolnym 2023/2024"!Bardzo dobrym wynikiem wyróżnili się także:- Stanisław Sobieraj z klasy 7c- Patrycja Bieszk z klasy 7c- Jakub Kasperek z klasy 7d- Karol Matejko z klasy 7e i otrzymują tytuł "Wicemistrzów Fizyki w roku szkolnym 2023/2024".

       Gratuluję naszym Mistrzom i Wicemistrzom i życzę kolejnych sukcesów w przyszłym roku szkolnym! Wszystkim pozostałym uczniom dziękuję serdecznie za udział w konkursie.