• Aktualności

      • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

      • Szanowni Państwo,

         informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Nabór potrwa do 15 lipca 2024 r.

       22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Przewidziano trzy rodzaje stypendiów:

       1) Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały);

       2) Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały);

       3) Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 3 do uchwały).

       W załączeniu ww. uchwała wraz z załącznikami nr 1-3.

       Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie ww. stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego planowane jest w drugiej połowie czerwca 2024 roku (informacja pojawi się na stronie https://des.pomorskie.eu/). Prosimy o przekazanie tej informacji do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które znajdują się na terenie Państwa jednostki terytorialnej, a w szczególności do tych, dla których są Państwo organem prowadzącym.

       Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowych regulaminów przyznawania stypendiów było konieczne w związku ze zmianą perspektywy finansowania unijnego i przyjęciem programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027), w ramach którego rozpoczęto realizację projektów uwzględniających wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów służące w szczególności wyrównywaniu ich szans edukacyjnych ze względu na trudną sytuację ekonomiczną.

       Zgodnie z powyższym w regulaminach przyznawania stypendiów w ramach projektów unijnych, jako jeden z wymogów formalnych, warunkujących możliwość wnioskowania o stypendium, określono kryterium związane z posiadaniem przez rodzica albo pełnoletniego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydanej przez organ polski.

       Poniżej szczegółowe informacje:

       Ad. 1

       Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego – dedykowane uczniom uzyskującym sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

       a)      kryteria dostępu:

       ·         w roku szkolnym 2023/2024 kandydat na stypendystę pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,

       ·         osiągnął (indywidualnie) w roku szkolnym 2023/2024 w konkursach, turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):

       -        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu międzynarodowym lub

       -        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu ogólnopolskim;

       b)      ocena merytoryczna – kryteria obowiązkowe (maksymalnie 57 punktów):

       ·         osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach (uwzględnia się maksymalnie 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, jeden tytuł w odniesieniu do przedmiotu):

       -        laureat/finalista – szczebel międzynarodowy (12/10 punktów),

       -        laureat/finalista – szczebel ogólnopolski (8/6 punktów),

       ·         średnia ocen: liczba punktów = średnia ocen x 21/6 (maks. 21 punktów)

       c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 6 punktów):

       ·         indywidualny program lub tok nauki (2 punkty),

       ·         orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (2 punkty),

       ·         lokalizacja szkoły – miasta na prawach powiatu/miasta powiatowe/pozostałe miejscowości (0/1/2 punkty).

       Ad. 2

       Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

       a)      kryteria dostępu:

       ·         w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,

       ·         w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,

       ·         średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:

       -        5,00 – w szkole podstawowej,

       -        4,75 – w szkole ponadpodstawowej,

       ·         rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,

       ·         kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych opisanych poniżej);

       b)      ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 10 punktów)

       ·         średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):

       -        w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,

       -        ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;

       c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):

       ·         3 wybrane osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):

       -        laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),

       -        laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),

       ·         pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg załącznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)

       ·         orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),

       ·         zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu).

       Ad. 3

       Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół zawodowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięciami w konkursach z tych przedmiotów

       a)      kryteria dostępu:

       ·         w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w szkole branżowej I stopnia lub technikum,

       ·         w roku szkolnym 2023/2024 ukończył odpowiednio:

       -        I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia,

       -        I, II, III lub IV klasę technikum,

       ·         średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych co najmniej 5,2,

       ·         rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,;

       b)      ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 12 punktów)

       ·         średnia ocen: liczba punktów = (średnia ocen – 5,2) x 15 (maks. 12 punktów)

       c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 69 punktów):

       ·         3 wybrane osiągnięcia w konkursach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu), turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 19 regulaminu):

       -        laureat/finalista turnieju lub olimpiady szczebel ogólnopolski (20/15 punktów),

       -        I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu ponadwojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (10 punktów),

       -        I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu wojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (5 punktów),

       ·         orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (5 punktów),

       ·         zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (4 punkty).

       Załączniki:

       Uchwała,

       Załącznik nr 1 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego),

       Załącznik nr 2 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych),

       Lista szkół preferowanych do Załącznika nr 2,

       Załącznik nr 3 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych).

       Do pobrania

       Uchwala.pdf

       Zal._1.pdf

       Zal._2.pdf

       Lista_szkol_preferowanych_do_Zal._2.pdf

       Zal._3.pdf

        

      • Sukcesy wokalne naszych uczniów

      • Dnia 28.05.24 uczniowie z naszej Szkoły wzięli udział w  XXI Powiatowym Konkursie „Śpiewam, bo umiem” organizowanym w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Kartuskiego. Przeznaczony był wyłącznie dla solistów a jego celem było  poszukiwanie i odkrywanie talentów wokalnych uczniów szkół podstawowych.

         W  trzech kategoriach wiekowych wystąpiło 22 uczniów, którzy zgodnie z regulaminem konkursu wykonywali po dwa utwory wokalne o różnym charakterze.

       Jury konkursu, w składzie Joanna Werochowska, Monika Jakubek i Danuta Kosowska, miało trudny orzech do zgryzienia, gdyż poziom wykonywanych prezentacji był na bardzo wysokim poziomie.

         Naszą szkołę godnie reprezentowało 5 uczniów i każdy z nich za swoje prezentacje osiągnął wysoką punktację. I tak  w kategorii kl 1-3 I zdobyła Małgorzata Polak, 3g  zaś wyróznienie Amelia Jank, 2d. W kategorii kl 4-6 Martynie Piechocie, 6e przyznano I miejsce a Marcelowi Jaroszewskiemu, 6c II miejsce. Aleksandra Rakowska, 7a otrzymała III miejsce w kategorii kl 7-8.

        

       Gratulujemy uczniom zdobytych laurów oraz życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

        

       Hanna Pek

      • Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja.

      • Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Data upamiętnia śmierć sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony i ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 roku przez sycylijską mafię.

       Z tej okazji, drugi rok z rzędu nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w symulacji rozprawy w  Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Naszą młodzież wcieliła się w role prokuratora, Sądu oraz oskarżonych. Wykazali się dużą odwagą i zaangażowaniem, dzięki czemu wydarzenie było ciekawe i pouczające.

       Po symulacji, przerywanej edukacyjnymi stop klatkami, chętni uczestnicy przystąpili do quizu wiedzy, z którym poradzili sobie wyśmienicie !

      • Maja Mocewicz zdobyła Wyróżnienie w finałowym etapie konkursu.

      • W dniu 23.05 odbyła się uroczysta Gala Konkursów Wojewódzkich organizowanych przez Szkołę Podstawową nr. 89 w Gdańsku. Każdego roku reprezentanci naszej szkoły walczą o tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego dla klas siódmych Jestem Lingwistą. W tym roku nasza uczennica Maja Mocewicz zdobyła Wyróżnienie w finałowym etapie konkursu. Na gali przemawiali Pani Wiceprezydent Gdańska oraz Pomorski Kurator Oświaty dziękując młodym uczestnikom za ogromny wkład pracy i chęć podzielenia się swoją wiedzą z innymi.

       Ogromne gratulacje dla Mai!

      • Sukces naszych uczniów

      • 23 maja 2024 roku w Leźnie odbył się Gminny Konkurs Mitologiczny.
       Reprezentanci naszej szkoły z powodzeniem napisali test konkursowy i zostali
       pochwaleni przez organizatorów za dużą wiedzę o greckich bogach i
       bohaterach. Miło nam poinformować, że:
       III miejsce w konkursie zajęła Weronika Sułkowska z klasy VII e
       Wyróżnienie zdobył Maksymilian Jezierski z klasy VII e.
       Gratulujemy sukcesu!!!

      • Szkolny Konkurs "Śpiewam, bo umiem"

      • Tradycyjnie w maju w naszej szkole odbywa się konkurs wokalny piosenek polskich wykonawców. Gratulujemy wszystkim, którzy przygotowali się i wzięli udział w tym konkursie. Miło słuchać i patrzeć jak rozwijacie swoje talenty. Jak zwykle poziom konkursu był bardzo wysoki, więc wybór najlepszych prezentacji niezwykle trudny. Wszyscy zasługują na pochwałę.

      • Zapraszamy na ZBIÓRKĘ SUROWCÓW WTÓRNYCH

      • dnia 8.06.2024 r.-sobota

       w godzinach 9:00-12:00

       przy wiacie śmietnikowej(przy zadaszonym parkingu dla rowerów, przy wejściu do kuchni)

       ZBIERAMY

       * plastikowe nakrętki

       * plastikowe butelki

       * złom(puszki aluminiowe, metal, PUZSKI -KONSERWY)

       * baterie

       * ELEKTROODPADY-wszystkie urządzenia działające na prąd lub baterie

       * MAŁE pojemniki po tuszach do drukarek

       NIE ZBIERAMY // NIE ZBIERAMY // NIE ZBIERAMY

       * makulatury

       * Żarówek

       * kartridży dużych

       .

       ZAPRASZAMY

      • Akcja charytatywna

      • Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej "Dla Tymka".

       Stoisko kiermaszowe będzie czynne w najbliższą środę i czwartek od godziny 11.30.

       Znajdziecie nas na parterze szkoły, przy sekretariacie.

       Dochód w całości zostanie przeznaczony na pomoc w zakupie kamery internetowej dla Tymka.

       Do zobaczenia!

      • Ogólnopolski konkurs BARWY MORZA 2024-wyniki

      • GRATULACJE.

       Kolejny raz nasi uczniowie osiągnęli duży sukces. I,II i II miejsca w ogólnopolskim konkursie.

       BARDZO WAŻNE:. Punkty za ten konkurs – (finaliści miejsce 1, 2 i 3 – etapu ogólnopolskiego) - mogą być

       uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny

       2024/2025.

       Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom XIX Ogólnopolskiego Konkursu "BARWY MORZA" odbędzie się w auli "CONRADINUM" dnia 28 maja 2024r. o godzinie 12.30.

       CZĘŚĆ PLASTYCZNA

       SZKOŁY PODSTAWOWE- KLASY MŁODSZE (1-4)

       KATEGORIA STATKI I OKRĘTY I PRZEMYSŁ OKRĘTOWY:

       Miejsce 2.

       * Lena Ogonowska, „AGAZU”, klasa 4G

       SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY STARSZE (5-8)

       KATEGORIA STATKI I OKRĘTY I PRZEMYSŁ OKRĘTOWY:

       Miejsce 1.

       * Pola Laskowska – Bureniusz, „PRZEMYSŁ OKRĘTOWY”, klasa 8C

       Miejsce 2.

       * Weronika Sułkowska, „ LEGENDARNY STATEK”, klasa 7E,

       CZĘŚĆ MODELARSKA

       SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY STARSZE (5-8)

       KATEGORIA STATKI I OKRĘTY

       Miejsce 1.

       * Weronika Sułkowska, „Galeon Tygrys”, klasa 7E

       CZĘŚĆ LITERACKA-PROZA

       SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY STARSZE (5-8)

       Miejsce 3.

       * Julita Wilczewska, "Wiadomość dla taty", klasa 7A,

       Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

       Jesteśmy pod wrażeniem talentów literackich, plastycznych, fotograficznych i modelarskich wszystkich uczestników!

       https://conradinum.edu.gdansk.pl/pl/art/wyniki-xix-ogolnopolskiego-konkursu-barwy-morza.77689.html

      • UKS Akademia Judo Dragon wygrywa: Kaszebe Judo Cup w Kosakowie oraz Sekcja Sport Judo Cup w Gdańsku.

      • UKS Akademia Judo Dragon dominuje na ostatnich dwóch turniejach i wygrywa:

       Kaszebe Judo Cup w Kosakowie oraz Sekcja Sport Judo Cup w Gdańsku.

       Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom niezależnie od zajętego miejsca. Małymi kroczkami do celu.  Podczas Kaszebe Judo Cup Klub zdobył aż 52 medale:

        

          12 złotych  medali     17 srebrnych     23 brązowych

        

       Podczas turnieju Sekcja Sport Judo Cup wiele ze startujących dragonów debiutowało na zawodach. Przełamali stres związany z udziałem w turnieju i za to ogromne brawa. Zyskali poza workiem medali wiele doświadczenia oraz motywacji do dalszych treningów i startów.

        

       UKS Akademia Judo Dragon w Gdańsku zdobywa:

        

        25 złotych medali   17 srebrnych   30 brązowych

        

       UKS Akademia Judo Dragon zaprasza również wszystkich uczniów na aktywne wakacje w ramach Lato z Dragonem 2024 i zaprasza do zapoznania się z ofertą:

        

       https://akademiajudodragon.pl/oferta-lato-z-dragonem-2024/

        

       Już 31 maja odbędzie się jeden z największych turniejów judo w Polsce Judo Baltic Cup, gdzie UKS Akademia Judo Dragon powalczy w Gdyni o zwycięstwo.

        

       Poniżej przedstawiamy rezultaty uczniów trenujących w Baninie:

       Sekcja Sport Judo Cup:

        

       Maria Czaja ++ 1

       Tomasz Goryl ++ 1

       Michalina Linkner ++ 1

       Franciszek Grzegorzyca ++++ 1

       Nikola Wołosz +++ 1

       Jan Świecki +++++ 1

       Piotr Myszk --- 2

       Michalina Janiszewska -++ 2

       Dawid Klein +++- 2

       Kinga Janiszewska -++ 2

       Iryna Kopytko -- 2

       Ignacy Gańko +-- 3

       Mateusz Majewski +- - -3

       Weronika Mikos +--- 3

       Zofia Czaja -- 3

       Listewnik Dorian ++- 3

       Lena Grzesik +-- 3

       Oskar Nowosad +-+- 3

       Oliwier Urbanowicz +-+- 3

       Bruno Walio +--- 3

       Jakub Wasilewski +-- 3

       Jan Burnowski ++-- 3

       Adam Bursa +-- 3

       Adam Dziurewicz -- 5

       Franciszek Sacewicz -- 5

        

       Kaszebe Judo Cup:

        

       PIOTROWSKA Hanna 1 FU11-36

       JANISZEWSKA Kinga 1 FU13-35

       ŚWIECKI Jan 1 MU13-37

       PĘGOWSKI Marcin 1 MU13-60

       GORYL Tomasz 2 MU11+55

       KLEIN Dawid 2 MU11-26.0

       JANISZEWSKA Michalina 3 FU11-28

       MIKOS Weronika 3 FU9-25

       PAPROCKI Jan 3 MU11-29.4

       GRZEGORZYCA Franciszek 3 MU13-35

       MYSZK Piotr 3 MU9-36.5

       GRZESIK Lena 5 FU11-36

       WASILEWSKI Jakub 5 MU11-32.9

       BURNOWSKI Jan 5 MU13-37

       URBANOWICZ Oliwier 9 MU11-31.0

       BURSA Adam 9 MU13-37

        

       #judodragon     radość> pasja> satysfakcja

      • Wycieczka do Wdzydz Kiszewskich

      • 18 maja w piękny, gorący dzień uczniowie w ramach lekcji języka kaszubskiego wybrali się z nauczycielami na wyprawę do Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. Atrakcji wystarczyło dla każdego i  tylko czas ograniczył obejrzenie wszystkich zabytków. Dzieci miały niepowtarzalną okazję wziąć udział w lekcji jak za dawnych lat. Klęczały na workach z grochem ( co wcale nie było dla nich karą). Dowiedziały się, jak wyglądało wyposażenie ucznia do szkoły i w jaki sposób się uczono. Razem zaśpiewały przy tablicy kaszubskie nuty. Kolejną atrakcją były warsztaty starych zabawek i zabaw naszych pradziadków. Atrakcją niewątpliwie była próba chodzenia na szczudłach i zabawa przy starej stodole. Zwiedziliśmy stary kościół pw. świętej Barbary i uczniowie usłyszeli legendę o świętej. Zatrzymaliśmy się do wspólnych fotografii przy starym, drewnianym wiatraku, a następnie zwiedziliśmy dworek szlachecki, który jeszcze do lat 90-tych był zamieszkiwany i należał do zakonu w Żukowie. Dzieciom spodobały się też chłopskie chaty, ale stwierdziły,że tu jednak nie chciałyby mieszkać. Nie obyło się bez kupna artystycznych pamiątek i wspólnego przystanku na zakup lodów. Do domu wróciliśmy całkiem zadowoleni, choć trochę zmęczeni upalnym dniem.

      • WAŻNY KOMUNIKAT!!!DLA RODZICÓW ÓSMOKLASISTÓW

      • RODZICE  UCZNIÓW  UDAJĄCYCH SIĘ DO   

       SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH  ,  

       PROSZENI SĄ O OSOBISTY ODBIÓR

       KARTY  ZDROWIA UCZNIA

       W GABINECIE PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ - 205 

       W DRUGIEJ POŁOWIE CZERWCA

                                     

                                                                   piel.szkolna             

      • Wyróżnienia w XII Wojewódzkim Konkursie „Baśnie i legendy kaszubskie”

      • Gratulujemy
       Trzy uczennice naszej szkoły zostały wyróżnione w XII Wojewódzkim Konkursie
       „Baśnie i Legendy Kaszubskie”

        W kategorii wiekowej klasy VI-VIII, w konkursie WIEDZY
       Wyróżnienie otrzymała Milena Woźniak , uczennica klasy 7D

        W kategorii wiekowej klasy VI-VIII, w konkursie PLASTYCZNYM
       Wyróżnienie otrzymały uczennice z klasy 7E: Lena Szeloch i Gabriela
       Sobiechowska

       Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 17.05.2024r w Szkole Podstawowej nr
       82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku ul. Radarowa 26

       GRATULUJEMY (AB)

      • Szkolny Przegląd Zdolności Instrumentalnych w SP Banino

      • W dniu 15.05.2024 r. odbył się w sali teatralnej Szkolny Przegląd Zdolności
       Instrumentalnych , którego celem była prezentacja poziomu umiejętności gry na
       instrumencie naszych uczniów. Szesnastu młodych muzyków przybyło do sali teatralnej
       wraz ze swoimi rodzinami. Uczniowie wykonywali wybrane utwory solo zaś rodzeństwo
       Antek i Maria Opala również w duecie zaprezentowali muzykę z filmu „Czterdziestolatek”.
       Wszyscy otrzymali gromkie brawa oraz mały upominek zasponsorowany przez Radę
       Rodziców.
       Serdeczne podziękowania kieruję do Rodziców, którzy wspierają swoje pociechy w ich
       muzycznym rozwoju.

       Hanna Pek

      • Dzień Tenisa w Gminie Żukowo

      • Już w najbliższą sobotę Akademia Tenisowa AS Banino zaprasza na VII edycję
       Dnia Tenisa w Gminie Żukowo !!! 

       O godz. 9.00 DZIEŃ OTWARTY - obowiązują zapisy.  

       Nasza Szkoła jest partnerem tego wydarzenia.